USAG Japan, Zama

Topic

Housing

Housing

Main Contact Info

Showing 1 - 1 OF 1

 • Army

  Housing Office

  Beigun Jutaku

  Bldg. 671

  Zama-shi, Kanagawa Ken Japan 228-8920

  COMM phone number for USAG Japan, Zama Housing Office

  011-81-46-407-3527

  FAX phone number for USAG Japan, Zama Housing Office

  011-81-46-407-3712

  DSN phone number for USAG Japan, Zama Housing Office

  315-263-3527

  DSNFAX phone number for USAG Japan, Zama Housing Office

  315-263-3712

  WEBSITEWebsite: www.housing.army.mil
  MAPMap: http://maps.google.com/maps?q=+Beigun+Jutaku+Zama-shi,+Kanagawa+Ken+Japan+228-8920

Housing Associated Links