USAG Japan, Zama

Topic

Housing

Temporary Housing

Main Contact Info

Showing 1 - 1 OF 1

 • Army

  Zama Army Lodging

  Beigun Jutaku

  Bldg. 552

  Zama-shi, Kanagawa Ken Japan 228-8920

  COMM phone number for USAG Japan, Zama Zama Army Lodging

  011-81-46-407-3830

  FAX phone number for USAG Japan, Zama Zama Army Lodging

  011-81-46-407-3598

  DSN phone number for USAG Japan, Zama Zama Army Lodging

  315-263-3830

  DSNFAX phone number for USAG Japan, Zama Zama Army Lodging

  315-263-3598

  WEBSITEWebsite: zama.armymwr.com/
  MAPMap: http://maps.google.com/maps?q=+Beigun+Jutaku+Zama-shi,+Kanagawa+Ken+Japan+228-8920

Temporary Housing Associated Links